Publicitat en un blog i LSSI

A través de Fernando Tellado llegeixo que tots aquells blogs hostatjats a Espanya que a més obtenen ingressos econòmics, com pot ser via Google Adsense, estan subjectes al compliment de la “Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic“, abreujada com a LSSI. Les multes per incomplir aquesta llei poden arribar […]
Imatge destacada

| Publicat el 13/03/2008

A través de Fernando Tellado llegeixo que tots aquells blogs hostatjats a Espanya que a més obtenen ingressos econòmics, com pot ser via Google Adsense, estan subjectes al compliment de la “Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic“, abreujada com a LSSI.
LSSI
Les multes per incomplir aquesta llei poden arribar a ser de diversos milers d’euros. Per evitar possibles problemes és millor, segons explica Tellado, acollir-se a la normativa per tal d’evitar ser denunciat.
A més Google, que ofereix el popular servei d’inserció d’anuncis, ha realitzat una recent actualització del contracte amb la que obliga a tota persona que inclogui publicitat del seu servei a complir amb aquesta llei. Tellado recomana incloure una pàgina on s’ofereixi als visitants una “polí­tica de declaració legal” del teu blog o web.
Però la LSSI no és la única llei que regula l’àmbit del comerç electrònic i la societat de la informació. Com recullen al web oficial, hem de tenir en compte les següents normatives:

  1. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.
  2. Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
  3. Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
  4. Ley 42/2010, de 30 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.
  5. Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.

Un maremàgnum important de lleis a tenir en compte si no volem tenir notícies desagradables amb la justícia.