Elliot Fernandez

Història de Catalunya a l'Edat Mitjana

La història de Catalunya a l'edat mitjana comprèn una etapa tant extensa com diversa. Seguint els cànons tradicionals, l'edat mitjana s'inicia al 417 amb la desaparició de l'Imperi Romà d'Occident i s'acaba el 1492 amb el descobriment d'Amèrica, però a Catalunya aquestes dates són una mica diferents.
Elliot Fernandez
Elliot Fernandez
He has a degree in History from the Autonomous University of Barcelona (2009) and a Master's in World History from Pompeu Fabra University (2011).
Post on 2018-02-17 | Updated on 2022-09-20

Antiguitat tardana a Catalunya: visigots, musulmans i carolingis

El territori de l'actual Catalunya va ser en època prefeudal una terra de conquesta de diferents civilitzacions i cultures. Visigots, musulmans i francs van ocupar el país al llarg de diversos segles.

Els comtats francs a la Marca Hispànica. La institució comtal i la seva projecció territorial

A partir de l'any 759 els francs inicien la conquesta dels territoris ocupats pels musulmans. A partir d'aleshores es crea la Marca Hispànica.

Economia i societat prefeudal a la Catalunya comtal

La Catalunya prefeudal era una societat agrícola i ramadera on convivien pagesos propietaris i grans extensions de terres en mans de comtes, bisbes i priors dels monestirs.

Articles en preparació:

El paper de l'Església. L'organització territorial eclesiàstica (segles IX-XI)