Elliot Fernandez

Liberalisme i nacionalisme al segle XIX

El liberalisme i el nacionalisme van ser les dues ideologies que van marcar les transformacions socials, polítiques, econòmiques i culturals al llarg del segle XIX.
Elliot Fernandez
Elliot Fernandez
He has a degree in History from the Autonomous University of Barcelona (2009) and a Master's in World History from Pompeu Fabra University (2011).
Post on 2018-03-02 | Updated on 2022-10-03

El liberalisme i el nacionalisme són les dues ideologies que vertebren una part de les transformacions socials, polítiques, econòmiques i culturals al llarg del segle XIX, des de la caiguda de l'Antic Règim i la instauració dels règims parlamentaris a Amèrica del Nord i Europa Occidental, fins al triomf de la industrialització i el capitalisme, així com la configuració de nous Estats liberals.

Durant la primera meitat del segle XIX les onades revolucionàries de 1820, 1830 i 1848, instigades per la burgesia, converteixen aquestes ideologies en dominants. Durant la segona meitat del segle XIX, el triomf del liberalisme i l'ascens de la burgesia al poder econòmic i polític, així com el seu lideratge social i cultural, van situar a aquestes ideologies en unes posicions més conservadores, es van anar alliberant del seu caràcter revolucionari i seran posades en qüestió per altres ideologies i corrents polítiques noves tals com el marxisme i l'anarquisme.

Les noves corrents ideològiques del segle XIX: liberalisme, nacionalisme i radicalisme democràtic (1815-1848)

Durant la primera meitat del segle XIX es van produir a tota Europa moviments revolucionaris, principalment als anys 1820, 1830 i 1848. Aquestes revolucions van ser diferents segons a quin país es van produir, però compartien corrents ideològics de fons i que representaven les idees que seran predominants al llarg del segle: liberalisme, radicalisme democràtic (democràcia) i nacionalisme.

Liberalisme polític i econòmic

Radicalisme democràtic

Nacionalisme polític i cultural

El Liberalisme

El corrent ideològic del liberalisme rebutjava tot poder absolut. D'aquí el fet que plantejava una sèrie de mesures per prevenir els vells poders absolutistes: la primera necessitat era la de redactar una constitució que establís unes regles de joc per delimitar el poder absolut de les monarquies.

El triomf de la revolució de 1820 a Espanya portà al Trienni Liberal
El triomf de la revolució de 1820 a Espanya portà al Trienni Liberal

El liberalisme també estableix la separació de poders entre l'executiu, el legislatiu i el judicial com a mitjà per evitar l'abús de poder. Defensa la monarquia, però subjecta a una constitució (monarquia constitucional). El Parlament ha de ser compost per dues càmeres: cambra baixa (congrés), cambra alta (senat). El Congrés ha de ser de caràcter electiu, tanmateix, el Senat no. Podien ser diputats tots aquells que fossin triats per sufragi masculí censatari (vot dels homes rics amb propietats).

Aquest corrent polític defensava les llibertats públiques: llibertat d'opinió, llibertat d'expressió, llibertat de reunió, llibertat de discussió…

Doctrina econòmica

La seva doctrina econòmica es basava en:

El liberalisme va ser l'expressió d'un grup determinat, la burgesia. Durant la primera meitat del segle XIX el liberalisme agafà força en aquells estats on la burgesia tenia una certa importància. Dins el liberalisme trobem la burgesia industrial i comercial.

L'historiador britànic Eric Hobsbawm assegurava que dins el liberalisme també es va inserir l'aristocràcia liberal, que formava part de l'alta classe mitjana (les elits de la societat), la classe social dels rics i els instruïts. Eren els que més es podien beneficiar del joc polític lliure i la "no-intervenció" en l'economia. El liberalisme no produïa igualtat, sinó desigualtats.

El liberalisme no es manifestava en contra de les desigualtats. Es manifestava a favor de les llibertats econòmiques, polítiques i religioses. El liberalisme suposava una amenaça per als règims absolutistes. Aquests moviments liberals van tenir un paper important per acabar amb l'Antic Règim.

El Radicalisme democràtic

El radicalisme democràtic no va tenir molta importància durant la primera meitat del segle XIX. Es defineix per la seva oposició a l'Antic Règim, en una versió molt més àmplia que el liberalisme. Suposava una superació del liberalisme en el terreny econòmic, polític i social. Pels defensors del radicalisme democràtic els drets polítics no es concebien sense el dret a vot de tots els ciutadans, principi de sobirania popular (dret efectiu per triar els seus representants del Parlament). No defensava la forma de govern monàrquica, sinó la república.

Considerava a la monarquia com una forma de govern restrictiva de les plenes llibertats. Contemplava l'existència d'un parlament amb dues càmeres, ambdues, electives. Per a ells la desigualtat social suposava una limitació real a l'exercici de la llibertat per a tots. S'havia de produir la intervenció de l'estat per frenar les desigualtats.

El radicalisme democràtic té com a antecedent històric el moviment dels "levellers" de l'Anglaterra del segle XVII
El radicalisme democràtic té com a antecedent històric el moviment dels "levellers" de l'Anglaterra del segle XVII i els defensors dels drets naturals durant la Revolució Francesa.

Qui formava part del radicalisme democràtic? Sectors de la petita burgesia i sectors populars. Població treballadora, classe mitjana baixa, una part dels nous fabricadors, els intel·lectuals i els descontents amb el nou règim liberal.

Nacionalisme cultural i polític del segle XIX

El nacionalisme, com a idiologia dels moviments revolucionaris, procedeix d'una doble font: la idea de nació durant la Revolució Francesa i la idea de nació d'origen alemany, enllaçada amb el moviment del Romanticisme.

El "risorgimento" italià és el moviment que aconseguí la unificació del país
El "risorgimento" italià és el moviment que aconseguí la unificació del país

Idea de Nació durant la Revolució Francesa:

Nació d'origen alemany (Romanticisme):

Idea de Nació al moviment nacionalista italià:

A la Itàlia preunificació del segle XIX, Giuseppe Mazzini (1805-1872) defensava l'aliança del nacionalisme, el liberalisme i el radicalisme democràtic per portar endavant el seu projecte de creació d'un Estat italià unificat. Mazzini i el seu grup de seguidors elaboren un projecte d'unificació d'Itàlia, basat en la democràtica i la república. Demanaven l'alliberament d'alguns estats italians sota la tutela d'Àustria.

Dos representants importants del nacionalisme:

Com es crea un nacionalisme amb perfil polític a Europa? El nacionalisme va estar afavorit per l'experiència revolucionària i napoleònica, més enllà de les fronteres de França. Actuava en un triple sentit:

Enfront de l'absolutisme va existir un front comú entre les diferents ideologies. Va actuar sense tenir en compte les fronteres nacionals. Entre 1815-1848 progressiu desintegració del front comú, en la mesura que es vagin aconseguint: la satisfacció dels interessos moderats dels liberals, en 1820, en la mesura que es va desenvolupant la classe treballadora, en 1830.