Llei de transparència de les administracions públiques

L’octubre de l’any passat parlava en aquest blog del dret dels ciutadans a accedir lliurement a tota la informació generada per les administracions públiques. Com vaig dir aleshores “En una veritable democràcia només és possible una autèntica participació per part de la ciutadania si aquesta pot accedir en igualtat de condicions a tot tipus d’informació […]
Imatge destacada

| Publicat el 01/06/2011

L’octubre de l’any passat parlava en aquest blog del dret dels ciutadans a accedir lliurement a tota la informació generada per les administracions públiques. Com vaig dir aleshores “En una veritable democràcia només és possible una autèntica participació per part de la ciutadania si aquesta pot accedir en igualtat de condicions a tot tipus d’informació que es trobi en poder de qualsevol autoritat pública o de qualsevol entitat privada que realitzi funcions públiques”. No és poca cosa. El dret a la informació, que la majoria de democràcies europeus d’una forma o altre tenen regulat, a Espanya no existeix. Quan es tracta de demanar informació a l’administració possible tot són respostes negatives o simplement, silencis.
Fa temps que la coalició ProAcceso.org lluita per aconseguir que el Govern espanyol tiri endavant una llei de transparència de les administracions públiques. Fins ara tot han estat bones paraules del ministre de la Presidència, però que no s’han traduït en fets. Sabem que el Govern té preparat un avantprojecte de llei, però ni s’ha discutit en Consell de Ministres ni ha estat remès al Congrés pel seu debat en cambra parlamentària.
Què es demana des de ProAccesso.org?

Fa uns dies ha aparegut un web que demana l’enviament de correus electrònics al ministre de la Presidència per fer pressió al Govern i desbloquegi aquesta important llei. El text del correu és el següent:

Excmo. Ministro Ramón Jáuregui,
España es el único de país europeo con más de un millón de habitantes que no cuenta con una ley de acceso a la información pública. Esta situación es inaceptable, por lo que le solicitamos que se apruebe con urgencia una ley que regule en España el derecho fundamental de toda persona a saber que hacen las instituciones con nuestro dinero.
Le solicitamos que se apruebe una ley orgánica de acceso a la información pública que cumpla con los estándares internacionales (Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Oficiales) y que establezca:
– el principio de publicidad de la información pública, es decir, que a priori toda la información es pública,
– el derecho de toda persona a solicitar información a las instituciones públicas y la obligación de éstas de contestar a todas las solicitudes en un tiempo razonable establecido por ley,
– la obligación de las instituciones públicas de publicar proactivamente la información que gestionan,
– que sólo se podrá denegar información interponiendo unas excepciones establecidas en la ley y previo estudio caso por caso,
– que prevea la creación de un órgano independiente de control que asegure la efectiva protección del derecho de acceso a la información pública.
A la espera de su respuesta, reciba un saludo cordial.

L’accés a la informació pública hauria de ser un dret més reconegut als ciutadans. Si vols contribuir visita el web i envia un correu al ministre.