La censura prèvia entorn la propietat intel·lectual

L'avantprojecte de Llei de l'Economia Sostenible introdueix una disposició addicional on es modifiquen una sèrie de lleis que fan relació a la Propietat Intel·lectual, obrint la porta a que un organisme administratiu pugui decretar el tancament d'una pàgina web per infringir els drets d'autor.
Imatge destacada

| Publicat el 08/12/2009

L’avantprojecte de Llei de l’Economia Sostenible introdueix una disposició addicional on es modifiquen una sèrie de lleis que fan relació a la Propietat Intel·lectual, obrint la porta a que un organisme administratiu pugui decretar el tancament d’una pàgina web per infringir els drets d’autor. D’aquesta manera torna, en plena democràcia, la censura prèvia.
Diumenge realitzava una cronologia dels fets que van tenir lloc la setmana passada com a conseqüència de la presentació de l’avantprojecte de Llei de l’Economia Sostenible. Resumint, les modificacions legals al respecte de la Propietat Intel·lectual obren les portes a que un organisme administratiu de nova creació podrà decretar el tancament d’una pàgina web per infringir els drets d’autor sense passar per per una decisió judicial. Aquest anunci provocà un gran moviment de protesta a partir de la publicació d’un manifest on es defensaven els drets fonamentals a Internet.

Aquest blog es va adherir al manifest perquè vaig creure que s’havia d’aturar la pretensió del govern de convertir el Ministeri de Cultura en el guardià d’Internet. Però és cert, com han advertit alguns, que el Manifest conté ombres i dubtes en el seu redactat. Anem a veure què n’opinen els experts en legislació sobre propietat intel·lectual.
Javier Prenafeta, advocat especialista en noves tecnologies, intenta aclarir algunes de les coses que s’han dit aquests dies al voltant de la Llei de l’Economia Sostenible:

Andy Ramos, especialista en propietat intel·lectual, creu que no està clar que la nova Comisión de Propiedad Intelectual pugui ordenar el tancament directe de pàgines web.

La Disposición Final Primera de la LES introduce la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual (que sustituirá a la infrautilizada Comisión Mediadora y Arbitral de la Propiedad Intelectual), a la que se le atribuyen competencias de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de la información, en los términos introducidos por la misma disposición final en la LSSI (art. 8). Es decir, que si este anteproyecto de Ley llega a ver la luz, esta Comisión de Propiedad Intelectual tendrá funciones fiscalizadoras de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual en Internet. Pero ¿significa esto que podrán ordenar el cierre directo de páginas web? No está claro.

I conclou que:

– La nueva norma no va dirigida a los usuarios de redes p2p (no se va a cortar Internet a ningún ciudadano), sino a los que han montado en Internet auténticos negocios alrededor de los contenidos de terceros, y ello sin la preceptiva autorización que sí obtienen otros operadores del mercado.
– Esto no tiene nada que ver con la libertad de expresión, el acceso a la cultura o la libertad de información. Los bloggers y podcasters vamos a seguir escribiendo, publicando podcasts y expresando nuestras opiniones siempre y cuando no vulneremos derechos de tercero (de intimidad, honor y propia imagen; de propiedad intelectual; etc.).
– Esta nueva norma sigue dejando abierto qué son medidas necesarias para salvaguardar los intereses de terceros, por lo que debería estar bien construida y delimitada esta potestad, otorgando funciones específicas a la Comisión de tal forma que, si se aprobase, únicamente pudiese ordenar el cierre de páginas que objetivamente se sirvan de derechos de propiedad intelectual para realizar una actividad comercial e ilícita.

Podeu llegir més opinions de juristes als blogs de David Maeztu i Sergio Carrasco.